PROGRAM PARTNERSKI

Regulamin

Regulamin naszego sklepu internetowego www.strefanagrod.pl.

STANDARDOWE WARUNKI KONKURSU

Korzystanie z witryny („witryna”, „witryna internetowa”, „strona konkursowa”, „nasza strona”)

Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków i wszystkich innych obowiązujących przepisów. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków, opuść proszę tę Witrynę.

FIRMA I UŻYTE TERMINY

1.1 Strefa Nagrod LTD („Spółka”, „Organizator”, „Organizator konkursu”, „Firma”) jest spółką zaangażowaną w prowadzenie konkursów zręcznościowych („Konkurs”, „Konkursy”), w wyniku których następuje dystrybucja nagród zgodnie z niniejszym regulaminem, jak pokazano na stronie internetowej strefanagrod.pl

1.2 Kategorie („kategoria”) nagroda lub zbiór nagród dla których obowiązują te same zasady konkuroswe. Rozróżniamy:

a. Kategorię Nagroda Główna, gdzie do zdobycia jest samochód osobowy,

Kategorie Poboczne:

b. Nagroda Dodatkowa, gdzie do zdobycia jest szereg nagród elektronicznych, RTV, AGD i sprzętu hobbystycznego,

c. Nagroda Motocykl, gdzie do wygrania są motocykle,

d. Nagroda Zegarek, gdzie do zdobycia są markowe zegarki.

1.3 „Sędziowie” to dwaj byli lub obecni: działacze piłkarscy, piłkarze, sędziowie piłkarscy lub znane osoby ze środowiska piłkarskiego. 

1.4 „Środek Piłki” to punkt na zdjęciu konkursowym o współrzędnych X oraz Y. Punkt ten jest pixelem zdjęcia umiejscowionym na środku pomiędzy dwoma punktami wybranymi przez Sędziów podczas rozstrzygnięcia. Punkt Środka Piłki oblicza skrypt strony na podstawie punktów X i Y wybranych przez Sędziów.

1.5 “Bilet”, “Zgłoszenie Konkursowe” – odpłatne potwierdzenie wzięcia udziału w danym Konkursie w wybranej Kategorii.

DOSTĘPNOŚĆ

2.1 Nasz konkurs jest dostępny wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Spółka, dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni, przedstawiciele handlowi, agencje reklamowe i promocyjne oraz każdy z ich kierowników, dyrektorów i pracowników („Podmioty promocyjne”) nie mogą brać udziału w żadnym Konkursie prowadzonym przez Firmę. Członkowie najbliższej rodziny takich osób również nie mogą brać udziału w konkursie ani wygrywać. „Członkowie najbliższej rodziny” oznaczają rodziców, przyrodnich rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, pasierbów, rodzeństwo, przyrodnie rodzeństwo lub małżonków.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

3.1 Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie w okresie, w którym dostępne są bilety, a Konkurs jest aktywny („Okres Promocji”), odwiedzając stronę Konkursu, która znajduje się pod adresem internetowym: strefanagrod.pl. Firma może prowadzić jednocześnie wiele konkursów, z których każdy ma swoją własną unikalną nagrodę. Liczba dostępnych biletów i ceny biletów są unikalne dla każdego Konkursu i są ustalane przez Firmę według własnego uznania.

3.2 Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi najpierw zakupić zgłoszenie konkursowe na stronie strefanagrod.pl i wprowadzić swoje pełne dane, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres. Kwalifikujący się Uczestnicy mogą następnie wziąć udział w wybranym Konkursie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Konkursu. Po wytypowaniu współrzędnych środka piłki, uczestnik konkursu dokonuje płatności, po czym otrzyma e-mail potwierdzający, że zgłoszenie („Zgłoszenie”, „Zgłoszenia”) zakończyło się powodzeniem. Potwierdzenie zamówienia zostanie również wyświetlone i przesłane na podany przez Uczestnika konkursu adres e-mail.

3.3 Każdy Uczestnik musi wnieść opłatę za zgłoszenie się do konkursu („zgłoszenie konkursowe”).

3.4 Uczestnicy mogą brać udział w każdym Konkursie do maksymalnej określonej liczby razy, jak pokazano na stronie Konkursu. Maksymalna dozwolona liczba indywidualnych zgłoszeń może się różnić w każdym Konkursie. Udział w Konkursie odbywa się za pośrednictwem strony Konkursu.

3.5 Każda próba uzyskania przez Uczestnika większej liczby Zgłoszeń niż maksymalna określona liczba zgłoszeń przy użyciu wielu / różnych adresów e-mail, tożsamości, rejestracji, loginów lub innych metod, w tym między innymi komercyjnych powiadomień o subskrypcji konkursów i / lub korzystania z usług, unieważni Zgłoszenia Uczestnika, a Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany. Ostateczna kwalifikacja do przyznania jakiejkolwiek Nagrody podlega weryfikacji kwalifikowalności zgodnie z podpunktami punktu 3 oraz 2.1.

3.6 Firma zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Uczestnika w jakimkolwiek Konkursie według własnego uznania bez prowadzenia dalszej korespondencji. Firma może również zamknąć każde konto użytkownika, który według niej niewłaściwie wykorzystuje świadczone usługi, lub kiedy firma podejrzewa, że zgłoszenia konkursowe nie są dokonywane legalnie lub zgodnie z 3.7 i 2.1

3.7 W zakresie dozwolonym przez prawo wszystkie wpłaty dokonane wraz ze zgłoszeniami konkursowymi stają się własnością Firmy i nie mogą zostać zwrócone.

ROZSTRZYGNIĘCIE

4.1 Strefa Nagrod LTD ma 7 dni kalendarzowych od momentu sprzedania ostatniego miejsca zgłoszeniowego w Konkursie w kategorii Nagroda Główna, na zorganizowanie Rozstrzygnięcia.

4.2 Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na naszym profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/StrefaNagrod , gdy wszystkie miejsca zgłoszeniowe w konkursie w kategorii Nagroda Główna zostały rozlokowane, lub w Sytuacji Specjalnej, o której mowa w punkcie 5.4 niniejszego regulaminu.

4.3 Listę wszystkich uczestników w konkursie na Nagrodę Główną, wraz z ich imieniem i nazwiskiem, miejscowością zamieszkania, oraz numery ich biletów zamieścimy na naszej stronie do wglądu dla każdego zainteresowanego niedługo po ogłoszeniu Rozstrzygnięcia konkursu na naszym profilu Facebook.

4.4 Rozstrzygnięcie we wszystkich innych kategoriach (zwanych również Kategoriami Pobocznymi) takich jak: Nagroda Dodatkowa, Nagroda Motocykl, Nagroda Zegarek i inne, następuje wraz z Rozstrzygnięciem Kategorii Nagroda Główna. Wyłącznie nagrody z Kategorii Pobocznych, dla których w dniu Rozstrzygnięcia zostało rozlokowanych 100% miejsc zgłoszeniowych (biletów) biorą udział w Rozstrzygnięciu.

4.5 Rozstrzygnięcie Konkursu odbywa się na żywo, w Internecie, na naszym profilu Facebook (pod adresem https://www.facebook.com/StrefaNagrod ). W obecności dwóch Sędziów i za sprawą ich zawodowej ekspertyzy, na zdjęciu piłkarskim użytym w konkursie zostaje wyznaczony punkt środka piłki. 


4.6 Przebieg rozstrzygnięcia: Każdy z Sędziów na wstępie przedstawi się i pokrótce wymieni swoje największe osiągnięcie w karierze związanej z piłką nożną. Następnie każdemu z Sędziów zostanie zaprezentowane zdjęcie użyte w konkursie. Sędzia pierwszy, za pomocą swojego zawodowego doświadczenia i ekspertyzy wyznaczy jeden punkt o współrzędnych X i Y, który jego zdaniem powinien być punktem środka brakującej na zdjęciu piłki. Sędzia pokrótce opisze na czym oparł swoją decyzję. Punkt wybrany przez sędziego numer 1 zostanie zapisany w systemie. Następnie drugi z Sędziów przedstawi się, dokona krótkiej prezentacji swojej osoby i za pomocą swojego zawodowego doświadczenia i ekspertyzy wyznaczy jeden punkt o współrzędnych X i Y, który jego zdaniem powinien być punktem środka brakującej na zdjęciu piłki. Sędzia po krótce opisze na czym oparł swoją decyzję. Punkt wybrany przez sędziego numer 2 zostanie zapisany w systemie. Następnie prowadzący Konkurs za pomocą skryptu komputerowego dostępnego na stronie konkursowej, wyznaczy  jeden punkt, będący środkiem pomiędzy punktami X i Y wybranymi przez Sędziów. Punkt ten zostanie uznany za punkt wybrany przez SĘDZIÓW i oznacza środek piłki w tym konkursie. 

Przykład:

Punkt wybrany przez Pierwszego Sędziego: X200 Y200

Punkt wybrany przez Drugiego Sędziego: X100 Y100

Punkt Środka Piłki w konkursie: X150 Y150

4.7 Uczestnik Konkursu, którego wytypowane współrzędne są najbliżej wyznaczonego przez SĘDZIÓW środka piłki, wygrywa nagrodę, na którą zgłoszenie z owymi współrzędnymi zostało wykupione, w kategorii, w której zgłoszenie to zostało zakupione.

4.8 W sytuacji, kiedy w Kategorii Nagroda Główna dwie lub więcej osób wytypowało ten sam punkt, o współrzędnych będących najbliżej Punktu Zwycięskiego, o wygranej decyduje data zakupu biletu. Uczestnik, który kupił swój bilet najwcześniej wygrywa. Pozostali uczestnicy, którzy kupili bilety później i również wytypowali te same współrzędne, otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych.

4.9 W sytuacji, kiedy w kategoriach Pobocznych takich jak Nagroda Dodatkowa, Nagroda Motocykl, Nagroda Zegarek i inne, dwie lub więcej osób wytypowało ten sam punkt, o współrzędnych będących najbliżej Punktu Zwycięskiego, o wygranej decyduje data zakupu biletu. Uczestnik, który kupił swój bilet najwcześniej wygrywa nagrodę na którą owe Zgłoszenie Konkursowe zostało wykupione. 

WYBÓR ZWYCIĘZCY:

5.1 Zwycięzca bądź zwycięzcy każdego Konkursu zostanie wybrany w drodze Rozstrzygnięcia, spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń w danej Kategorii, otrzymanych w całym okresie trwania konkursu. Współrzędne wybrane przez zwycięzcę konkursu nie muszą być identyczne z tymi wytypowanymi przez Sędziów. Wygrywa ten, kto jest najbliżej. Każdy konkurs składa się z nie mniej niż dwóch Kategorii. Więcej o Kategoriach konkursowych w punkcie 6.2 niniejszego regulaminu. 

5.2 Uczestnik Konkursu, którego punkt ze współrzędnymi X i Y jest najbliżej Środka Piłki wyznaczonego spośród dwóch punktów Sędziowskich, wygrywa nagrodę, na którą zgłoszenie z owymi współrzędnymi zostało wykupione, w kategorii, w której zgłoszenie to zostało zakupione. Jeśli w kategorii Nagroda Główna więcej niż jedna osoba wytypowała ten sam punkt o tych samych współrzędnych i jest on punktem najbliższym punktowi Środka Piłki, wyznaczonemu spośród dwóch punktów sędziowskich, uczestnik który wykupił swoje zgłoszenie konkursowe najwcześniej wygrywa. Pozostali uczestnicy, którzy wykupili swoje zgłoszenia konkursowe z tymi samymi koordynatami, bądź z koordynatami w tej samej odległości co koordynaty zwycięzcy, otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych.

5.3 Jeśli w którejkolwiek Kategorii Pobocznej więcej niż jedna osoba wytypowała ten sam punkt, o tych samych współrzędnych i jest on punktem najbliższym punktowi Środka Piłki, wyznaczonemu spośród dwóch punktów sędziowskich, o wygranej w każdej z tych Kategorii Pobocznych decyduje data zakupu biletu. Wygrywa tylko osoba, która zakupiła swój bilet najwcześniej.

5.4 W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Konkurs w kategorii Nagroda Główna nie osiągnie wymaganego poziomu sprzedaży miejsc zgłoszeniowych (100%) w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia konkursu, Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do przedłużenia okresu promocji Konkursu maksymalnie do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia Konkursu. Jeśli Konkurs nadal nie osiągnie wymaganego poziomu zgłoszeń, zostanie zaoferowana alternatywa Nagroda Pieniężna obliczona według następującego wzoru:

100% wpływów ze sprzedaży zgłoszeń konkursowych na nagrodę w kategorii Nagroda Główna, otrzymanych w okresie promocji konkursu, minus 30% kosztów administracyjnych Firmy oraz 1% kosztów reklamy poniesionych przez Firmę w związku z danym Konkursem. Wybór zwycięzcy odbędzie się na tych samych zasadach jak w punktach 4 i 5 oraz ich podpunktach.

WERYFIKACJA

6.1 Aby zweryfikować tożsamość Zdobywcy pierwszej nagrody, Firma zażąda od Zwycięzcy maksymalnie 3 różnych form identyfikacji i / lub potwierdzenia adresu w ciągu ostatnich 3 miesięcy, przed odebraniem Nagrody. Niepowodzenie Zwycięzcy w zweryfikowaniu, czy jego tożsamość / adres zgadza się z danymi Uczestnika, może skutkować dyskwalifikacją Zwycięzcy, zatrzymaniem Nagrody przez Firmę i wybraniem innego Zwycięzcy.

6.2 Ze względu na charakter Konkursów w jednej Kategorii Konkursowej może być tylko jeden zwycięzca. W każdym konkursie są minimum dwie Kategorie Konkursowe (Kategoria Nagroda Główna, oraz Kategoria Nagroda Dodatkowa). W niektórych konkursach pojawiają się również inne kategorie takie jak: Nagroda Motocykl, Nagroda Zegarek i inne.

POWIADOMIENIE ZWYCIĘZCY I ODBIÓR / DOSTAWA NAGRÓD

7.1 Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie podczas rozstrzygnięcia na żywo na naszym profilu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/StrefaNagrod . W celu powiadomienia podczas Rozstrzygnięcia użyjemy numeru telefonu podanego w Zgłoszeniu Konkursowym. Jeśli okaże się, że nie możemy nawiązać połączenia ze zwycięzcą, nagramy wiadomość głosową lub wyślemy pod podany numer telefonu wiadomość SMS z prośbą o natychmiastowy kontakt w celu weryfikacji zwycięstwa. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą za pośrednictwem podanego numeru telefonu Firma dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się ze Zwycięzcą, korzystając z adresu e-mail podanego w Zgłoszeniu Konkursowym.

7.2 Brak odpowiedzi na wiadomości SMS, próby nawiązania rozmowy telefonicznej oraz wiadomości e-mail, mogą skutkować przepadkiem Nagrody. Jeśli Firma nie będzie w stanie skontaktować się z Potencjalnym Zwycięzcą w ciągu 30 dni (okres ten może zostać przedłużony według własnego uznania Firmy) lub Potencjalny Zwycięzca nie przyjmie nagrody zgodnie z zaleceniami Firmy w 6.1 lub Potencjalny Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany z powodu naruszenia warunków Konkursu określonych na tej stronie, Potencjalny Zwycięzca utraci nagrodę, która pozostanie w posiadaniu i będzie własnością Firmy.

7.3 Potencjalny zwycięzca może zostać poproszony o podpisanie (podczas przekazania nagrody), lub podpisanie i odesłanie oświadczenia potwierdzającego zgodność jego danych z danymi wprowadzonymi podczas zakupu zwycięskiego zgłoszenia konkursowego i zwolnieniu Strefa Nagrod LTD z odpowiedzialności, w przypadku, kiedy w późniejszym czasie wynikły komplikacje i niejasności związane z błędnymi lub fałszywymi danymi odbiorcy nagrody.

7.4 Odbiór Nagrody jest wyłączną odpowiedzialnością Zwycięzcy. Firma według własnego uznania zaoferuje bezpłatne przechowywanie Nagrody przez maksymalnie 2 tygodnie lub bezpłatne dostarczenie nagrody pod wcześniej ustalony ze Zwycięzcą adres na terenie Polski. Firma zastrzega sobie prawo do ustalenia terminu dostarczenia nagrody.

7.5 Potencjalny zwycięzca jest obowiązany potwierdzić przyjęcie nagrody na Formularzu Przyjęcia Nagrody w momencie jej odebrania lub niezwłocznie po jej odebraniu. Jeśli nagroda została dostarczona do Zwycięzcy drogą pocztową lub w formie przesyłki, zwycięzca obowiązany jest do wypełnienia Formularza Przyjęcia Nagrody, sfotografowania lub zeskanowania i wysłania formularza na adres [email protected] lub pod inny wskazany przez Firmę adres internetowy.

PRYWATNOŚĆ

8.1 Wszelkie przekazane przez Ciebie dane osobowe będą podlegać polityce prywatności Spółki opublikowanej pod adresem https://strefanagrod.pl/polityka-prywatnosci/. Biorąc udział w Konkursie, udzielasz Firmie zgody na udostępnienie swojego adresu e-mail i wszelkich innych danych osobowych innym naszym Podmiotom Konkursowym w celu administrowania i realizacji Nagród, w tym do wykorzystania na publicznie dostępnej liście Zwycięzców.

8.2 Akceptując niniejszy regulamin potencjalny zwycięzca wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku, imienia i nazwiska, oraz miejscowości zamieszkania w mediach społecznościowych zarządzanych przez Strefa Nagrod LTD, na profilach społecznościowych będących własnością Strefa Nagrod LTD, oraz w mediach reklamowych, działających na zlecenie Strefa Nagrod LTD.

8.3 Potencjalny zwycięzca wyraża zgodę na uczestnictwo w promocyjnym nagraniu wideo zorganizowanym przez Strefa Nagród LTD, w którym widoczny będzie jego wizerunek, oraz dane wyszczególnione w punkcie 8.1 niniejszego regulaminu, oraz edycję i publikację całości bądź którejkolwiek części tegoż nagrania wideo w mediach społecznościowych zarządzanych przez Strefa Nagrod LTD, na profilach społecznościowych będących własnością Strefa Nagrod LTD, oraz w mediach reklamowych, działających na zlecenie Strefa Nagrod LTD.

8.4 Dane osobowe Zwycięzcy:

Przyjmując dowolną Nagrodę, Zwycięzca zgadza się na udostępnienie Firmie jego imienia (całości lub części), posiadanie jego zdjęcia i / lub wzięcie udziału w filmie promocyjnym nakręconym przez Firmę lub jej przedstawicieli w celach promocyjnych i do umieszczenia na naszej stronie internetowej, oraz na naszych profilach w Mediach Społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram oraz YouTube. Zwycięzca przyznaje Firmie stałe prawo do publikowania i udostępniania tych informacji i zdjęć w domenie publicznej w celach marketingowych zgodnie z wymaganiami Firmy, chyba że jest to zabronione przez prawo.

NAGRODY

9.1 Szczegóły dotyczące każdej Nagrody można znaleźć na stronie Konkursu. W tym samym czasie może odbywać się Konkurs w wielu kategoriach i każdy Konkurs wymaga oddzielnego zgłoszenia konkursowego.

9.2 Przyznana zostanie tylko jedna nagroda na osobę i gospodarstwo domowe. Wszelkie karty upominkowe i bony upominkowe podlegają warunkom ich emitenta. Nagrody nie mogą być przekazywane lub wymieniane na gotówkę, chyba że Strefa Nagród LTD wyrazi na to pisemną zgodę i ustali warunki. Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących wyglądu, bezpieczeństwa ani działania przyznanej Nagrody.  Firma nie zastąpi utraconych lub skradzionych nagród, które znajdują się w posiadaniu Zwycięzcy. Nagroda nie obejmuje ubezpieczenia ani gwarancji, a Firma nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za Nagrodę po jej przyjęciu przez Zwycięzcę. Jeśli Nagroda jest pojazdem dopuszczonym do ruchu drogowego, zostanie on dostarczony w stanie zdatnym do ruchu drogowego z aktualnym przeglądem technicznym. Wszelkie dalsze wydatki, w tym między innymi ubezpieczenie pojazdu, paliwo oraz koszty odbioru lub transportu Nagrody, ponosi Zwycięzca.

9.3 Zdobywca nagrody ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie inne obowiązujące podatki, opłaty i dopłaty lokalne. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować przepadkiem Nagrody.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1 Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za (a) jakiekolwiek nieprawidłowe lub niedokładne informacje ani za jakiekolwiek wadliwe lub nieudane elektroniczne transmisje danych; (b) jakikolwiek nieautoryzowany dostęp, kradzież, zniszczenie lub reorganizację prac w dowolnym momencie trwania Konkursu; (c) wszelkie awarie techniczne, błędy, pominięcia, przerwy, skasowania, uszkodzenia, opóźnienia w działaniu lub awarie linii komunikacyjnych, niezależnie od przyczyny, w odniesieniu do jakiegokolwiek sprzętu, systemu, sieci, linii, satelitów, serwerów, kamery, komputerów lub dostawcy wykorzystywanych w jakimkolwiek aspekcie działania Konkursu; (d) niedostępność jakiejkolwiek sieci lub usługi bezprzewodowej, Internetu lub strony internetowej lub jakiejkolwiek ich kombinacji; (e) zawieszone lub zaprzestane usługi internetowe, bezprzewodowe lub stacjonarne; (f) jakiekolwiek obrażenia lub uszkodzenia komputera lub urządzenia mobilnego uczestnika lub innej osoby, które mogą być związane lub wynikające z jakiejkolwiek próby wzięcia udziału w Konkursie lub pobrania jakichkolwiek materiałów konkursowych.

10.2 Jeśli z jakiegokolwiek powodu Konkurs nie będzie mógł odbyć się zgodnie z planem z powodów, które mogą obejmować między innymi infekcję wirusem komputerowym, manipulowanie, nieautoryzowaną ingerencję, oszustwo, awarie techniczne lub inne przyczyny, które mogą uszkodzić lub wpłynąć na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość lub prawidłowy przebieg Konkursu, Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Konkursu w całości lub w części według własnego uznania. W takim przypadku Firma natychmiast zawiesi wszystkie nagrody i zastrzega sobie prawo do przyznania wszelkich pozostałych Nagród zgodnie z punktem określonym w 5.4. Firma i Administracja Strony nie będą ponosić żadnej dalszej odpowiedzialności wobec żadnego uczestnika w związku z Konkursem.

10.3 Strefa Nagrod LTD nie ponosi odpowiedzialności za:

10.3.1 Wszelkie straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające bezpośrednio lub pośrednio z Witryny lub w jakikolwiek sposób związane z nią lub poprzez udział użytkownika w jakichkolwiek dobrach zakupionych / otrzymanych za pośrednictwem Strefa Nagrod LTD, lub

10.3.2 W wyniku wykorzystania jakichkolwiek informacji lub materiałów uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z tej Witryny lub

10.3.3 W wyniku wszelkich innych strat wtórnych lub finansowych w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem z tej Strony.

10.4 Warunek 10.3 ma zastosowanie, nawet jeśli Firma Strefa Nagrod LTD została poinformowana o możliwości takiej utraty lub uszkodzenia.

ZOBOWIĄZANIE PRAWNE

11. Biorąc udział w jakimkolwiek Konkursie obsługiwanym przez Firmę, Uczestnik potwierdza, że ukończył 18 lat, jest do tego prawnie upoważniony i uważa się, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na wszystkie warunki określone w odniesieniu do każdego Konkursu, w którym zdecyduje się wziąć udział. Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za uczestnictwo Uczestnika w Konkursie bezprawnie. Aby uniknąć wątpliwości, zapoznaj się z punktem 2.1, aby sprawdzić i potwierdzić swoje uprawnienia przed przystąpieniem do dowolnego Konkursu.

PRAWA AUTORSKIE

12.1 Wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do materiałów lub treści tej Witryny przez cały czas pozostają w wyłącznej posiadaniu Strefa Nagrod LTD lub jej licencjodawców.

12.2 Zawartość tej Strony jest udostępniana wyłącznie do twojego osobistego użytku. Akceptując niniejszy regulamin oświadczasz, że nie będziesz wykorzystywać tej Witryny do celów komercyjnych. Strefa Nagrod LTD zezwala na pobranie zawartość tej Witryny tylko na jeden dysk twardy komputera, lub pamięć wewnętrzną lub przenośną urządzenia mobilnego, ale nie do użytku komercyjnego, oraz że jakiekolwiek inne wykorzystanie zawartości Witryny jest surowo zabronione bez pisemnej zgody Strefa Nagrod LTD.

LOGO

13. Logo i znaki usługowe używane i wyświetlane w tej Witrynie są, o ile nie określono inaczej, własnością Strefa Nagrod LTD. Nie przyznaje się żadnych praw do ich wykorzystania bez pisemnej zgody Strefa Nagrod LTD.

ODSZKODOWANIE

14. Akceptując niniejszy regulamin oświadczasz zgodę na nieobciążanie i nie pociąganie Strefa Nagrod LTD do odpowiedzialności oraz że nie obarczysz Strefa Nagrod LTD wszelkimi działaniami, roszczeniami, kosztami, wydatkami (w tym wszystkimi kosztami prawnymi) i odszkodowaniami wniesionymi przeciwko Strefa Nagrod LTD lub poniesionymi przez Strefa Nagrod LTD w wyniku naruszenia niniejszych warunków lub jakichkolwiek działań związanych z korzystaniem z Witryny (w tym zaniedbanie lub niewłaściwe zachowanie) przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę uzyskującą dostęp do Witryny przy użyciu Twojego imienia i nazwiska lub innego imienia, które przekazałeś Strefa Nagrod LTD.

WYŁĄCZENIE

15. Jeśli którykolwiek z niniejszych warunków w całości lub w części zostanie uznany w jakimkolwiek stopniu za niezgodny z prawem lub niewykonalny na mocy jakiegokolwiek aktu prawnego lub przepisu prawa, takie postanowienie zostanie w wymaganym zakresie oddzielone od warunków i uznane za nieskuteczne w zakresie w miarę możliwości bez zmiany pozostałych postanowień niniejszej umowy i nie wpłynie w żaden sposób na inne okoliczności ani na ważność lub egzekwowanie niniejszych warunków.

PRAWO I JURYSDYKCJA

16. Każdy Konkurs obsługiwany przez Firmę będzie podlegał i będzie interpretowany pod każdym względem zgodnie z prawem Polskim oraz Brytyjskim, a strony nieodwołalnie uzgadniają, że sądy Polski, Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów, pozwów, działań, arbitrażów lub postępowań, które może wynikać z niniejszych warunków lub w związku z nimi, pod warunkiem, że Strefa Nagrod LTD ma prawo według własnego uznania wszcząć i prowadzić postępowanie w dowolnej innej jurysdykcji lub jurysdykcjach, niezależnie od tego, czy jednocześnie, czy nie. Oferta jest nieważna, jeśli jest zabroniona lub ograniczona przez prawo.

REKLAMACJE I SKARGI 

17. W celu złożenia reklamacji lub skargi, prosimy skontaktować się z naszym centrum obsługi uczestników pod adresem email: [email protected] Na wszelkie reklamacje i skargi odpowiadamy bezzwłocznie. 

E-MAILE

18. Nie odpowiadamy za żadne zawały serca spowodowane naszymi genialnymi kampaniami marketingowymi.

E-mail. [email protected]

Strona internetowa: strefanagrod.pl

Regulamin oraz Zasady Ochrony Prywatności © Wszelkie Prawa Zastrzeżone – Strefa Nagrod LTD

Zaproś Znajomych i Zarabiaj Wraz z Nimi!

X
Zarejestruj Się aby otrzymać swój unikalny Link Partnerski!
Zarejestruj Się
0
Twój Koszyk
  • Brak produktów w koszyku.